+
آنیل زیردمای بحرانی / آنیل بحرانی
+
آنیل نرم
+
آنیل کردن
+
تبلور مجدد
+
نرمالیزه کردن