+
آستمپرینگ
+
مارتمپرینگ / مارکوئنچینگ
+
تمپرکردن
+
سخت کاری خنثی
+
کوئنچ آس-بای