سخت کاری و تمپر
+
سخت کاری و تمپر
سخت کاری سطحی بدون عملیات سخت کاری بعدی
+
سخت کاری سطحی بدون عملیات سخت کاری بعدی
سخت کاری سطحی با عملیات سخت کاری بعدی
+
سخت کاری سطحی با عملیات سخت کاری بعدی
تنش زدایی
+
تنش زدایی
آنیل و نرمالیزه کردن
+
آنیل و نرمالیزه کردن
آنیل محلول وپیرسازی
+
آنیل محلول وپیرسازی